Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

Bu sözleşme Sanalkale Ltd. Şti. (bundan sonra SANALKALE olarak anılacaktır) ile siteye eğitim desteği almak için üye olan (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) kişi arasında, üyenin siteye üye olması amacı ile ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, üye tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme sanalkale.com platformu aracılığı ile eğitim desteği alınması ile ilgili olarak imzalanmıştır.

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder.

TANIMLAR

  • “SANALKALE” : Sanalkale Bilişim Ltd. Şti.
  • "Site" : http://sanalkale.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
  • "Kullanıcı" : Sitede bir veya birden fazla bilgi, eğitim veya tecrübeye dayalı konularda eğitim desteği ve/veya danışmanlık veren ve/veya verecek, bu nedenle şahsına ait çeşitli bilgileri (ad, soyad, cep telefonu, email, v.b.) SANALKALE’ye veren, verdiği hizmet neticesinde kazancını danışmanlık verdiği üyelerden elde eden kimse veya kimseler.
  • "Üye" : Siteden yararlanan ve bu yararlanma için şahsına ait çeşitli bilgileri (ad, soyad, email adresi v.b.)  SANALKALE’YE veren kişi ve/veya kişiler.
  • "Hizmet" : Kullanıcı'ların ders vermelerini sağlamak amacıyla, SANALKALE tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.
  • "Sözleşme" : İş bu sanalkale.com üyelik sözleşmesi.

SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI ve KAPSAMI

Sanalkale.com Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve işbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

Sanalkale.com Sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SANALKALE tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama şeklindeki beyanların tamamıdır.

Üye bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürünü kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir. Üye, bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğunu, anladığını ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar SANALKALE'ye ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai işlemler başlatılacaktır.

ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından gerekli kimlik ve iletişim bilgilerinin girilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SANALKALE tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

2- Üyeler, kendileri için oluşturulmuş Üyelik profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler.

3- Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SANALKALE’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SANALKALE'DEN her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Üyelerin SANALKE tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Üye ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır.

5- SANALKALE'nin  sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla ve Site’nin faaliyetlerine uygun olarak Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

6- Her Üye, SANALKALE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına ve/veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan her nevi resimleri, metinleri, bilgileri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SANALAKALE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Üye, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu; Üye ve Kullanıcı arasındaki ilişkinin tarafı olmayan ve söz konusu ilişkiyle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan SANALKALE'nin 4077 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında SANALKALE’ye karşı hiç bir iddia ve talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Üye, işbu Sözleşmede belirlenen şartlara, yükümlülüklere ve/veya yürürlükteki tüm mevzuata aykırı işlem, beyan, taahhüt, faaliyet v.b.’den sorumlu olduğunu, bu hususta SANALKALE'nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her nevi zarardan sorumlu olacağını ve doğan her nevi zararı derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. SANALKALE'nin fazlaya dair dava ve talep hakkı saklıdır. Üye eğitim desteği için siteye üye olduğu sırada velisini bilgilendirdiği ve onayını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Veli tarafından bu konuda gelecek bir itiraz ve şikayetle ilgili SANALKALE'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9- Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kayıt sırasında doğru ve gerçek bilgi vereceğini yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. SANALKAE, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

SANALKALE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- SANALKALE, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SANALKALE, bu hakkını, hiçbir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın ve hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden tek taraflı olarak her zaman kullanabilir. Üye’ler, SANALKALE’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SANALKALE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SANALKALE tarafından yapılabilir. SANALKALE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

2- SANALKALE Site üzerinden, SANALKALE 'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SANALKALE tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SANALKALE'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3- SANALKALE, Site'de yer alan Kullanıcı veya Üye bilgilerini, Kullanıcı veya Üye güvenliği ve istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye işbu Sözleşme ile bu hususta süresiz ve şartsız muvafakat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4- SANALKALE, Üye’ler ve Kullanıcı’lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/ veya iş bu Sözleşme'ye ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve SANALKALE tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; SANALKALE, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Bu hususta resmi makamlar tarafından gelen taleplere istinaden her nevi bilgiyi paylaşabilir.

5- Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SANALKALE'nin, SANALKALE çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. SANALKALE, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

ÖDEME SİSTEMİ

1- Sanalkale.com’a üyelik sonucunda Üye için sanal bir jeton hesabı oluşturulur. Her Jeton 1 tl ye denk gelir. Kullanıcı’lar ile birebir görüşmeye başlamadan önce Üye’nin sanal hesabına jeton yüklemesi gerekir. Üye kredi kartı kullanarak ya da Havale/EFT yoluyla  jeton satın alabilir. Üye, ders fiyatlarının SANALKALE tarafından her zaman güncellenebileceğini ve değiştirilebileceğini peşinen kabul eder.

2- SANALKALE, Kullanıcı ve Üye arasındaki eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti işleminde, hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Kullanıcı’ya ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir ödeme sistemi sunmaktadır. Bu sistemde Üye ve Kullanıcı eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti hususunda anlaşmaktadırlar. Anlaşma sonrasında Kullanıcı tarafından Üye’ye ilgili eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kullanıcı’nın ilgili eğitim desteğini vermemesi ya da gereği gibi ifa etmemesi halinde eğitim desteğinin hemen sonrasında Üye’nin itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz halinde, bu durum SANALKALE tarafından incelenecek ve gerektiğinde Üye'nin ödemiş olduğu jeton bedeli Kullanıcı'dan Üye'ye geri iade edilecektir.

3- SANALKALE'nin , Sözleşmeye ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan ve/veya üçüncü kişilerin hakkını ihlal eden işlem, beyan, faaliyet ve taahhütten dolayı hesap dondurma, ödeme yapmama vs. hakkı bulunduğunu Üye kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

1- Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar ve Üye’ler arasında güvenli iletişim yapılabilmesi ve Üye’lerin Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Üye’lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye’ler, geri bildirimlerini sadece SANALKALE'nin  Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

2- Üye’lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Üye’ye aittir. SANALKALE, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. SANALKALE, yorumlar ile ilgili olarak moderatör yetkisine sahiptir. Toplum ve ahlak kurallarına aykırı bulduğu yorumları yayınlamama hakkına sahiptir.

3- Üyeler ve/veya Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar, hukuka aykırı şekilde ve/veya SANALKALE'ye yahut üçüncü şahıslara zarar verici şekilde kullanamazlar; aksi halde, SANALKALE'nin doğacak tüm zararını tazmin edeceklerini ve SANALKALE'nin ilgili kişilerin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ÜCRETLENDİRME

SANALKALE sunduğu hizmet konusuna göre yüklenebilecek minimum jeton miktarını yayınlayacaktır. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

MOT, Üyelere ilişkin bilgileri, Sözleşme’ye uygun olarak kullanabilir. SANALKALE, Üye'lere ait gizli bilgileri, Sözleşme’de aksine müsaade edilen durumlar ve yasal zorunluluklar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1- Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (SANALKALE'nin telif haklarına tabi çalışmalar) SANALKALE'ye ait olarak ve/veya SANALKALEtarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, SANALKALE Hizmet'lerini, SANALKALE bilgilerini ve SANALKALE'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, kullanamaz veya başkasının SANALKALE'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SANALKALE'den  talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

2- SANALKALE'nin, SANALKALE Hizmet'leri, SANALKALE bilgileri, SANALKALE telif haklarına tabi çalışmalar, SANALKALEticari markaları, SANALKALE ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SANALKALE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, SANALKALE, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SANALKALE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SANALKALE'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

1- İşbu Sözleşme, Üye Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

2- SANALKALE, Üye’lerin işbu Sözleşme ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, tüm yasal hakları saklı kalarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, SANALKALE'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  • Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  • Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

3- Bundan ayrı olarak SANALKALE, işbu Sözleşme'yi herhangi bir zamanda hiçbir tazminat ve ihbar yükümlülüğü bulunmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

4- Üye, Site'ye üye olarak, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

sanalkale.com, SANALKALE Bilişim Ltd. Şti şirketi tarafından geliştirilmektedir. SANALKALEile ilgili daha fazla bilgi için www.sanalkale.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


2020 Her Hakkı Saklıdır. @ Copyright ,sanalkale.com

Iyzico